ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro sidera palasi ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro sidera palasi
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
gnebavT aeroportidan mocileba ?   ki (Tu ki, miuTiTed dro)


[weli-Tv-ri]

Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   34.204.187.106
Tqveni Host provaideri   ec2-34-204-187-106.compute-1.amazonaws.com
dro   2020-Jul-10 | 03:02.56
obieqtis misamarTi   stambuli, sultanaxmeti, kadirga meidani donus sokak 14, kucukaiasofia
obieqtis telefoni   +(90 212) 6383460, 5165611
obieqtis faqsi   +(90 212) 5187262
obieqtis el. fosta   info(at)hotelsiderapalace.com