ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro rica ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro rica
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   3.238.8.102
Tqveni Host provaideri   ec2-3-238-8-102.compute-1.amazonaws.com
dro   2020-Oct-21 | 12:02.46
obieqtis misamarTi   aWara, baTumi, zviad gamsaxurdias quCa 16
obieqtis telefoni   +(995 222) 27-32-92
obieqtis el. fosta   hotelritsa(at)hotmail.com
obieqtis el. fosta 2   info(at)hotelritsa.com