ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro saxli maia ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro saxli maia
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
Tanxis jami   USD
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   34.205.93.2
Tqveni Host provaideri   ec2-34-205-93-2.compute-1.amazonaws.com
dro   2020-Sep-22 | 05:59.00
obieqtis misamarTi   aWara, qobuleTi, soxumis quCa 16
obieqtis telefoni   (+995) 593-04-05-03, 593-18-12-48, 599-77-49-50
obieqtis el. fosta   murvanidzel(at)gmail.com