ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro qobuleTi ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro qobuleTi
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
gnebavT aeroportidan mocileba ?   ki (Tu ki, miuTiTed dro)


[weli-Tv-ri]

Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   3.93.75.30
Tqveni Host provaideri   ec2-3-93-75-30.compute-1.amazonaws.com
dro   2019-Sep-23 | 01:04.16
obieqtis misamarTi   aWara, qobuleTi, Tamar mefis quCa 52
obieqtis telefoni   +(995) 557-593-359, 593-353-935
obieqtis el. fosta   hotelkobuleti(at)mail.ru