ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ butik-sastumro «laerton Tbilisi» ]
obieqtis saxelwodeba   butik-sastumro «laerton Tbilisi»
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
gnebavT aeroportidan mocileba ?   ki (Tu ki, miuTiTed dro)


[weli-Tv-ri]

Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   3.218.67.1
Tqveni Host provaideri   ec2-3-218-67-1.compute-1.amazonaws.com
dro   2020-Feb-21 | 21:21.07
obieqtis misamarTi   Tbilisi, avlabari, iliko qurxulis quCa 14
obieqtis telefoni   +(995 32) 255-66-55, +(995) 595-69-11-33
obieqtis el. fosta   info(at)laerton-hotel.com