ENG | GEO | RUS
daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro aliki ]

obieqtis saxelwodeba   Hotel Alik
Гостиница Алик
sastumro aliki
     
obieqtis misamarTi   Adjara, Batumi, General Mazniashvili str. 2 / M. Abashidze str. 12/14
Аджария, Батуми, ул. Генерала Мазниашвили 2 / ул. М. Абашидзе 12/14
aWara, baTumi, mazniaSvilis quCa 2, memed abaSiZis quCa 12/14
     
obieqtis telefoni   +(995 222) 2-75802, +(995 577) 580808
obieqtis faqsi   +(995 222) 75803
obieqtis el. fosta   hotelalikgegmail.com
obieqtis veb gverdi   http://hotelalik.gol.ge
     
     
Tqveni Host provaideri   ec2-3-93-75-30.compute-1.amazonaws.com (3.93.75.30)
dro   2019-Sep-23 | 00:14.10