ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro aliki ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro aliki
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   100.26.176.182
Tqveni Host provaideri   ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
dro   2019-Dec-05 | 19:28.05
obieqtis misamarTi   aWara, baTumi, mazniaSvilis quCa 2, memed abaSiZis quCa 12/14
obieqtis telefoni   +(995 222) 2-75802, +(995 577) 580808
obieqtis faqsi   +(995 222) 75803
obieqtis el. fosta   hotelalikge(at)gmail.com