ENG | GEO | RUS
dajavSna   daakliket - naxet damatebiti informacia [ sastumro jorjia palasi / qobuleTi ]
obieqtis saxelwodeba   sastumro jorjia palasi / qobuleTi
* nomrebis tipi / fasi  
* nomrebis raodenoba  
* stumrebis raodenoba  
* Semosvla   [weli-Tv-ri]
* gasvla / ramdeni dRe gaCerdebiT  
* saxeli da gvari  
* pasportis nomeri  
* Tqveni el. fosta  
* gaimeoreT el. fosta  
* Tqveni telefoni an mobiluri  
* ra enebze saubrobT ?  
* romel qveyanaSi / qalaqSi imyofebiT ?  
Tanxis jami  
Tqveni komentari  
Tqveni IP misamarTi   3.232.96.22
Tqveni Host provaideri   ec2-3-232-96-22.compute-1.amazonaws.com
dro   2021-Jan-27 | 00:38.26
obieqtis misamarTi   aWara, qobuleTi, aRmaSenebelis gamziri 275
obieqtis telefoni   +(995 32) 2-242400, 2-242402
obieqtis faqsi   +(995 32) 2-242403
obieqtis el. fosta   reservation(at)gph.ge
obieqtis el. fosta 2   info(at)gph.ge