daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro albatrosi ]  

sastumro albatrosi (ID:45)

misamarTi: guria, ureki, magnetiti
telefoni: +(995 599) 503046, +(995 593) 141986
faqsi: +(995 32) 2-940357
veb gverdi: www.davisvenot.ge/hotel_albatros
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?albatros
statistika - es gverdi nanaxia: 56716 - jer
   Facebook
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

urekSi, zRvis sanapirodan 30 metris daSorebiT mdebareods sastumro elitaruli stumrebisTvis - albatrosi. sastumros gankargulebaSi myofi 28 nomeri (rogorc luqsi, aseve naxevrad luqsi) , aRWurvilia Tanamedrove Tanamedrove tipis kondicionerebiTa da televizorebiT, gemovneviT gawyobili daxvewili avejiT. damontaJebulia administraciasTan da momsaxure personalTan damakavSirebeli aparatura. nomris Rirebuleba iTvaliswinebs Svedur magidas. plaJidan dabrunebulma SegiZliaT daisvenoT bungaloSi. ewvioT sastumros ezoSi mdebare auzs.datkbeT Sadrevnis ganumeorebeli silamaziT cocxali musikis TanxlebiT. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

   Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

sastumroSi :
- 3 luqsi
- 1 apartamenti
- 14 naxevrad luqsi
- 10 nomeri saerTo abazana-tualetiT

nomrebSi:
- televizori (Tanamgzavruli arxebi) da kondicioneri

kveba orjeradi:
- dila - SuadRe
- saRamos muSaobs restorani
- sakuTari pliaJi

 kondicioneri
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 ufaso avtosadgomi
 bari
 restorani
 pliaJi
 pliaJze garToba 
 
             
  sastumro albatrosi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro albatrosi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro albatrosi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro albatrosi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси