daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro apoloni ]  

sastumro apoloni (ID:32)

misamarTi: bakuriani
telefoni: +(995 577) 730772, +(995 32) 2-331446
el. fosta: hotels-tbilisimail.ru
el. fosta 2: Ingula006yahoo.de
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?apollon
statistika - es gverdi nanaxia: 38313 - jer
 javSanis moTxovna    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro apolonis kuTvnili teritoriis upiratesobas warmoadgens misi siaxlove bakurianis centrTan da amavedros gancalkevebuli mdebareoba. nomrebidan mosCans SesaniSnavi xedi - erTi mxridan koxta-gora, meore mxridan - parkis - mTis ferdobi. sastumros interieri Sesrulebulia samTo kurortis SenobaTa stilSi. kedlebis mopirkeTeba da aveji damzadebulia adgilobrivi xis masalisgan. sami buxari, irgvliv ganlagebuli rbili avejiT gagilamazebT saRamoebs.piradi kontaqti, keTilganwyoba da stumarTmoyvareoba SegiqmniT dauviwyar atmosferos.  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

sastumroSi:
7 nomeri or-adgiliani
3 nomeri sam-adgiliani
3 nomeri oTx-adgiliani
2 nomeri luqsi
2 nomeri femili suiti

nomrebSi:
 gaTbobis sistema
 macivari nomrebSi
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi
- mineraluri wyali (boTlebSi)
- aivani (garda pirveli sarTulis 3 nomrisa)
- nomris dalageba - yoveldRiurad 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

sastumroSi:
 dacva
 taqsi servisi
 samrecxao
 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (45 adgili)
 dvd pleeri
 bari
 restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami)
 sauna
 biliardi
 CogburTi
 buxari

teritoria:
- didi SemoRobili ezo
- avtomanqanebis parkingi
- sabagiro gza, 400 metri

damatebiTi momsaxureba:
SegviZlia rekomendacia gavuwioT samTo-saTxilamuro sportis, snoubordisa da cigurebis gamocdil instruqtorebs, aseve taqsis , internet centris, eqimebs-Terapevtsa da travmatologs.

zafxulSi turistebs eqskursiis dros , ufasoT vatanT Taking-lunch-s.

*zamTris sezonis garda SesaZlebelia nomrebis dabronva rogorc Single
 
             
  sastumro apoloni - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro apoloni - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro apoloni - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro apoloni - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro apoloni - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro apoloni - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси