daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro bas butiki ]  

sastumro bas butiki (ID:204)

misamarTi: erevani, aigedzoris quCa 3/1
telefoni: +(374 10) 221353, 264156
el. fosta: hotelbasslans.am
el. fosta 2: basslans.am
veb gverdi: www.bass.am
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?bass
statistika - es gverdi nanaxia: 23193 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro bas butiki mdebareobs erevanis centrSi, ekologiurad sufTa da mSvid adgilas. qeTili iyos Tqveni mobrZaneba Cvens sastumroSi.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
             
  sastumro bas butiki - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bas butiki - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bas butiki - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bas butiki - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bas butiki - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bas butiki - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси