daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro kompleqsi bazaleT ]  

sastumro kompleqsi bazaleT (ID:248)

misamarTi: duSeTi, bazaleTi
telefoni: +(995 32) 275-53-66, 275-53-67
el. fosta: infobazaletilake.ge
el. fosta 2: reservationbazaletilake.ge
veb gverdi: www.bazaletilake.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?bazaletilake
statistika - es gverdi nanaxia: 32307 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

bazaleTis sastumro kompleqss marTavs kompania centri, romelic saqarTveloSi 1997 wels Camoyalibda.

bazaleTis tbaze ganxorcielebuli proeqti gaxldaT pirveli sastumro kompleqsi saqarTveloSi, sadac gaerTianda ramdenime mimarTuleba: dawyebuli Sida turizmidan - gamajansaRebeli sakurorto mkurnalobiT dasrulebuli.

Tanamedrove standartebis Sesabamisi sastumro kompleqsis aSenebam bazaleTis tba, misi ulamazesi garemo ufro metad gaamSveniera da turistebisTvis sasurvel dasasvenebel adgilad gadaaqcia. bazaleTis sastumro kompleqsi 2007 wlis 16 agvistos gaixsna.

kompaniis mizania, xeli Seuwyos saqarTveloSi turizmis da biznesis ganviTarebas.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

nomerSia:
- macivari
- televizori
-telefoni
- intenetis qseli
- kondenicioneri
- fasebi mocemulia dRg-s CaTvliT 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

fasSi Sedis:
- sastumros nomeri
- samjeradi kveba (Sveduri sufra)
- oTaxis servisi
- Sezlongi, qolga
- garTobis saSualebebi
- sportuli moednebi 
 
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 23 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 24 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 25 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 26 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 27 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 28 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 29 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 30 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 31 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 32 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 33 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kompleqsi bazaleT - foto # 34 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси