daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
 ,  ,
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro brend + ]  

sastumro brend + (ID:225)

misamarTi: imereTi, samtredia, javaxiSvilis quCa #7
telefoni: 0411-22-00-52, (+995) 568-67-40-44, (+995) 593-44-44-45
el. fosta: nikoleishvili53mail.ru
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?brendi
statistika - es gverdi nanaxia: 28158 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli -    
     
 

informacia:

sastumro brend + samtrediaSi, imereTi. samtredia - qalaqi, imereTis mxareSi, samtrediis municipalitetis administraciuli centri. mdebareobs kolxeTis dablobze, mdinare rionis marjvena sanapiroze, quTaisidan dasavleTiT 27 kilometrze. qalaqi 40,76 kvadratul kilometrzea gaSenebuli.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 ufaso adgilobrivi zarebi
 ufaso interneti (Wifi)
 musikaluri centri
 sakabelo televizia (30 arxi)
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 maRali donis usafrTxoeba
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 samrecxao

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (100 adgili)
 oTaxi SexvedrebisTvis
 ufaso interneti (Wifi)
 kafe
 bari
 sabanketo darbazi
 samedicino punqti
 maRazia
 valutis gadamxurdavebeli punqti
 silamazis saloni 
 
             
  sastumro brend + - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro brend + - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro brend + - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               . -  : , , ,  , , ,  ,

 
  ,  ,  ,  ,   ,   ,  .  ,   ,  , ,  ,  ,  ,