daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
 ,  ,
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si ]  

sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si (ID:224)

misamarTi: Tbilisi, mtkvris marjvena sanapiro, beliaSvilis quCa 75
telefoni: +(995 32) 2-541103, 2-541104, 2-541105
faqsi: +(995 32) 2-541102
el. fosta: hotelcruiseymail.com
el. fosta 2: complexcruisegmail.com
veb gverdi: www.cruise.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?chcruise
statistika - es gverdi nanaxia: 19391 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli -    
     
 

informacia:

sasturmo kompleqsi kruizi maRali donis sakonferencio darbazs gTavazobT.

darbazi aRWurvilia uaxlesi sakonferencio teqnikiT, ekraniT, proeqtoriT, mobiluri mikrofonebiT, sinqronuli Targmnis aparaturiT da sxva teqnikuri aRWurvilobebiT. darbazi or nawilad iyofa. pirveli nawili gamoiyeneba konferenciebisaTvis, Teatraluri wyobiT, 50 personaze.

meore nawili ki warmoadgens bord miTingis teritorias (didi magida 25 savarZliT). aseve SesaZlebelia darbazis gaerTianeba daaxloebiT 150-200 personaze.

sakonferencio darbazis arendis tarifebi Semdegia:

550 lari - sruli dRe
fasSi Sedis dRg 18%, ukabelo interneti da yvela teqnikuri aRWurviloba.

Sesvenebebi yavis TanxlebiT - 7 laridan
lanCi da furSeti erT personaze - 20 laridan

komfortuli garemo da msoflio standartebi, warmatebul Sexvedras giqadiT.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
             
  sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sakonferencio darbazis qiraoba sastumro kruizi-Si - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               . -  : , , ,  , , ,  ,

 
  ,  ,  ,  ,   ,   ,  .  ,   ,  , ,  ,  ,  ,