daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro kondori ]  

sastumro kondori (ID:52)

misamarTi: aWara, qobuleTi, aRmaSenebelis quCa 280
telefoni: +(995 577) 448882, 442006, 750099
veb gverdi: www.condori.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?condori
statistika - es gverdi nanaxia: 49542 - jer
 amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

keTili iyos Tqveni mobrZaneba sastumro kondor-Si. igi aSenebulia 2006 wels. Cveni sastumro mdebareobs q. qobuleTis centralur nawilSi, zRvis sanapiroze aRmaSeneblis 280-Si. aq Tqven SegiZliaT gaataroT saucxoo ardadagebi da mSvidad daisvenoT. sastumroSi ganlagebulia erToTaxiani da oroTaxiani komfortuli nomrebi farTo aivnebiT. yvela oTaxi aRWurvilia kondecioneriT, televizoriT da macivriT. sastumros gaaCnia 24 saaTiani dacvis samsaxuri. garantirebulia servisis maRali done. sastumros bar-restorani da misi gamocdili mzareuli gTavazobT ekologiurad sufTa produqtebisgan damzadebul mravalferovan da gamorCeul menius, satrapezod mobrZanebul stumars saSualeba aqvs isargeblos, rogorc evropuli aseve qarTuli kerZebiT. sastumro kondori aRWurvilia uaxlesi xanZarsawinaaRmdego sistemiT. xuT sarTulian sastumroSi SegiZliaT isargebloT evropuli donis liftiT. Tqven SegiZliaT isargebloT miwisqveSa avtofarexiT, romelic gamoirCeva didi farTiT da saimedo dacviT. Cven gavakeTebT yvelafers rom Tqvens mier gatarebuli dReebi sastumro kondor-Si iqces TqvenTvis dauviwyar dReebad. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 macivari nomrebSi
 sakabelo televizia
 Sxafi
 feni 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 taqsi servisi
 samrecxao

 ufaso avtosadgomi
 ufaso interneti
 faqsi
 lifti
 kafe
 bari
 restorani
 pliaJi
 pliaJze garToba
 samedicino punqti 
 
             
  sastumro kondori - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kondori - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kondori - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kondori - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kondori - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kondori - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kondori - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kondori - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси