daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro qorali ]  

sastumro qorali (ID:310)

misamarTi: Tbilisi, dimitri uznaZis quCa 113b
telefoni: (+995 32) 243-01-13, 243-01-15
el. fosta: bookingcoralhotel.ge
el. fosta 2: nanacoralhotel.ge
veb gverdi: www.coralhotel.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?coralhotel
statistika - es gverdi nanaxia: 41151 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

biznes klasis sastumro qorali mdebareobs Tbilisis erT-erT Zvel, istoriul, prestiJul ubanSi, uznaZis quCaze. sastumroSi ganlagebulia 24 nomeri. yvela nomers aqvs sakuTari aivani, xolo ramdenime maTgans gaaCnia sakuTari baRi, ulamazesi dizainiT. yoveli nomeri aRWurvilia kondicionirebis sistemiT, plazmuri televizoriT, ufaso Wi-Fi sistemiT, minibariT, feniT, telefoniT. sastumro qorali klientebs sTavazobs masaJs, bar-restoransa da SPA-s.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso adgilobrivi zarebi
 ufaso interneti (Wifi)
 seifi nomrebSi
 mini-bari nomrebSi
 sakabelo televizia (70 arxi)
 Sxafi
 feni
 buxari 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 maRali donis usafrTxoeba
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 gidi
 Tarjimani
 bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
 seifi administratorTan
 samrecxao
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda

 ufaso avtosadgomi
 ufaso interneti (Wifi)
 faqsi
 lifti
 kafe
 restorani (ufaso sauzme)
 baRi 
 
             
  sastumro qorali - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro qorali - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro qorali - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси