daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro daviT l ]  

sastumro daviT l (ID:120)

misamarTi: Tbilisi, avlabari, armazis quCa 15
telefoni: +(995 32) 2-475717, +(995 599) 474777
faqsi: +(995 32) 2-277360
el. fosta: infodavidl.ge
el. fosta 2: hoteldavitigmail.com
veb gverdi: www.davidl.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?davidl
statistika - es gverdi nanaxia: 78650 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro daviT l-i mdebareobs Tbilisis yvelaze Zvel da lamaz ubanSi, avlabarSi.

Tqven Tvalwin geSlebaT yvelaze gasaocari panorama. Tqven SegiZliaT naxoT istoriulad unikaluri da arqiteqturuli Sedevrebi, ulamazesi samebis sakaTedro taZari.

sastumros adgilmdebareoba xelsayrelia yvela saxis transportisTvis. sastumroSi aris erTadgiliani, oradgiliani da luqs nomrebi farTo aivnebiT.

sastumroSi aris: centraluri gaTboba, sakabelo televizia, telefoni, interneti, mini-bari, abazana, ufaso sauzme, kafe - bari didi farTo aivniT da saukeTeso xedebiT. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso interneti (Wifi)
 mini-bari nomrebSi
 musikaluri centri
 ucxoeTis satelevizio arxebi (2000 arxi)
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 gidi
 Tarjimani
 bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
 seifi administratorTan
 samrecxao

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (20 adgili)
 ufaso interneti (Wifi)
 faqsi
 kafe (ufaso sauzme)
 bari
 samedicino punqti
 maRazia
 valutis gadamxurdavebeli punqti

 
 
             
  sastumro daviT l - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro daviT l - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro daviT l - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси