daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro saxli fagusi ]  

sastumro saxli fagusi (ID:38)

misamarTi: bakuriani
telefoni: +(995 593) 715855
el. fosta: hotels-tbilisimail.ru
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?fagusi
statistika - es gverdi nanaxia: 33670 - jer
 javSanis moTxovna    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro saxli fagusi bakurianSi. sastumro gTavazobT myudro dasvenebas ojaxur garemoSi. 6 wlamde bavSvebis dasveneba ufasoa. moqmedebs sezonuri SeRavaTebi.  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

sastumro saxlSi aris:
2 or-adgiliani nomeri.
6 sam-adgiliani nomeri.
4 luqsi.

 gaTbobis sistema
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 ufaso avtosadgomi
 restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami)
- kveba: samjeradi. meniuSi gaTvaliswinebulia damsvenebelTa moTxovnebi.
- manZili saTxilamuro trasebamde: parki - 200 metri, koxta - 3 km. 
 
             
  sastumro saxli fagusi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro saxli fagusi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro saxli fagusi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro saxli fagusi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro saxli fagusi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)      
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси