daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro holi lend ]  

sastumro holi lend (ID:88)

misamarTi: ierusalimi, raSidis quCa 6, s. yuTi 19700
telefoni: +(972 2) 6284841, 6284842
faqsi: +(972 2) 6280265
el. fosta: infoholylandhotel.com
veb gverdi: www.holylandhotel.com
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?holyland
statistika - es gverdi nanaxia: 28378 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro holi lend mdebareobs ierusalimSi.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

http://www.holylandhotel.com/facilities.htm 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

http://www.holylandhotel.com/services.htm 
 
             
  sastumro holi lend - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro holi lend - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro holi lend - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro holi lend - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси