daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro aliki ]  

sastumro aliki (ID:36)

misamarTi: aWara, baTumi, mazniaSvilis quCa 2, memed abaSiZis quCa 12/14
telefoni: +(995 222) 2-75802, +(995 577) 580808
faqsi: +(995 222) 75803
el. fosta: hotelalikgegmail.com
veb gverdi: hotelalik.gol.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?hotelalik
statistika - es gverdi nanaxia: 45438 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

aWaris ulamazes zRvis sanapiroze mdebareobs qalaqi baTumi, romelic dResdReobiT miekuTvneba msoflios dinamiurad mzardi qalaqebis ricxvs. xelovnebis da kulturisa kera, qalaqi, savse sasiamovno surprizebiT, romlebic ganacvifreben nebismier ucxoel stumars iqneba is diplomati, biznesmeni Tu ubralod damsvenebeli.

4 varskvlaviani sastumro aliki aSenebul iqna 1996 wels, mdebareobs qalaqis centrSi, saukeTeso adgilmdebareobaa biznesmenebisa da diplomatebis saqmianobisaTvis. sastumro 200 m-iT aris daSorebuli sanapiro zolidan, 3 km-iT aeroportidan, xolo 1 km-iT portidan. qalaqis RirSesaniSnaobebi ganlagebulia sastumros irgvliv.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

sastumros nomrebSi aris:
 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso adgilobrivi zarebi
 mini-bari nomrebSi
 sakabelo televizia
 Sxafi
 feni 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
- eqskursiebi
 gidi
 Tarjimani
 seifi administratorTan
 samrecxao
 qimwmenda
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda


 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (30 adgili)
 biznes centri
 oTaxi SexvedrebisTvis
 ufaso interneti
 faqsi
 kafe
 bari
 restorani (ufaso sadili)
 sacurao auzi
 sauna
 maRazia
 valutis gadamxurdavebeli punqti
 silamazis saloni 
 
             
  sastumro aliki - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro aliki - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro aliki - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси