daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro kruizi ]  

sastumro kruizi (ID:125)

misamarTi: Tbilisi, mtkvris marjvena sanapiro, beliaSvilis quCa 75
telefoni: +(995 32) 2-541103, 2-541104, 2-541105
faqsi: +(995 32) 2-541102
el. fosta: hotelcruiseymail.com
el. fosta 2: complexcruisegmail.com
veb gverdi: www.cruise.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?hotelcruise
statistika - es gverdi nanaxia: 89806 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

keTili iyos Tqveni mobrZaneba sastumro kruizSi. sastumro gaixsna 2008 wlis oqtombers. es Cinebuli Senoba, romelsac gemis dizaini aqvs, uqmnis damsveneblebs dauviwyar, xalisian sazRvao ganwyobas. sastumros originaluri arqiteqturuli stili da momajadoebeli garemo gaxsenebs gemze yofnas.

sastumro kruizi mdebareobs mtkvris marjvena sanapiroze. igi SesaniSnavi adgilia Tqveni dasvenebisTvis, SexvedrebisTvis an konferenciebisTvis. sastumro kruizi gTavazobT uamrav serviss, dawyebuli eleganturi, komfortuli nomrebiT, aseve pirvel sarTulze da terassze ganlagebul qarTul da evropul restornebs, bars, Ria cis qveS kafes, sakonferencio darbazs.

Tavaziani da mravalenovani momsaxure personali 24 saaTis ganmavlobaSi Tqvens samsaxurSia, imisaTvis rom Tqven daisvenoT sasiamovnod.
geliT sastumro kruizSi.

veb gverdi feisbuqze: http://www.facebook.com/pages/Hotel-Complex-Cruise/131592640208607  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso adgilobrivi zarebi
 ufaso interneti
 mini-bari nomrebSi
 ucxoeTis satelevizio arxebi (40 arxi)
 sakabelo televizia (40 arxi)
 Sxafi
 jakuzi
 feni 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 maRali donis usafrTxoeba
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 gidi
 Tarjimani
 bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
 seifi administratorTan
 samrecxao
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (100 adgili)
 biznes centri
 oTaxi SexvedrebisTvis
 ufaso interneti
 faqsi
 lifti
 kafe
 bari
 restorani (ufaso sauzme)
 sabanketo darbazi
 Ramis klubi
 baRi
 samedicino punqti
 valutis gadamxurdavebeli punqti

 
 
             
  sastumro kruizi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro kruizi - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kruizi - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси