daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti ]  

qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti (ID:294)

misamarTi: Tbilisi, Zveli Tbilisis ubani, pevle ingoroyvas quCa #14
telefoni: +(995) 571-22-82-82
el. fosta: luka707i.ua
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?ingorokva14
statistika - es gverdi nanaxia: 22838 - jer
 javSanis moTxovna    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

qiravdeba bina TbilisSi. bina mdebareobs pavle ingoroyvas quCaze.

Tbilisi saqarTvelos dedaqalaqi, 1922-1936 wlebSi erTdroulad iyo amierkavkasiis sfsr dedaqalaqi, mdebareobs aRmosavleT saqarTveloSi, Tbilisis qvabulSi, mdinare mtkvris orive sanapiroze, zRvis donidan 380—600 m simaRleze, CrdiloeTiT esazRvreba saguramos qedis samxreTi mTiswineTi, aRmosavleTiT - ivris zegnis Crdilo-dasavleTi monakveTi, dasavleTiT da samxreTiT ki - TrialeTis qedis ganStoebebi. qalaqs 720 km. farTobi uWiravs da 1.152 milionze meti mcxovrebi hyavs.  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

apartamenti:
- sarTuli: 1/3
- oTaxi: 3 / 150 kv. metri
- saZinebeli adgili: 2+2+2
- saZinebeli oTaxi: 2
- saabazano oTaxi: 2
- aivani: 1
- avtosadgomi
- dacva
- oTaxi SexvedrebisTvis
- buxari
- baRi

multimedia:
- telefoni
- televizori
- sakabelo televizia
- sakabelo interneti
- Wi-Fi - interneti

sayofacxovrebo teqnika:
- kondicioneri
- gaTbobis sistema
- macivari
- mikrotalRuri Rumeli
- eleqtro Caidani
- sarecxi manqana
- wylis eleqtro gamaTbobeli
- mtversasruti 
 
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   qiravdeba dRiurad 3 oTaxiani apartamenti - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси