daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro urekis kopala ]  

sastumro urekis kopala (ID:133)

misamarTi: guria, ureki, magnetiti
telefoni: +(995 555) 426741
el. fosta: hotelkopala.ge
veb gverdi: www.kopala.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?kopalaureki
statistika - es gverdi nanaxia: 74073 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

ureki CvenSi ZiriTadad, sabavSvo kurortTan asocirdeba, Tumca Tavisi bunebrivi pirobebiTa da magnituri qviSiT igi erT-erTi unikaluri adgilia msoflioSi. xelovnurad Seqmnil magnitur velebs, rogorc fizioTerapiul samkurnalo saSualebas, farTod iyeneben magnitoTerapiis saxelwodebiT. kurort urekis unikalurobas ki ganapirobebs magnituri qviSis sanapiro zolze Seqmnili bunebrivi mcire intensivobis mqone magnituri veli. subtropikuli klimati, zRva, mze da magnituri qviSa, SesaniSnav pirobebs qmnis dasvenebisa da mkurnalobisaTvis. urekis dadebiTi samkurnalo faqtorebi SeiZleba gamoviyenoT sxvadasxva daavadebaTa samkurnalod, rogorc mozrdilTa aseve bavSvTa kontingentisaTvis:

1.gulsisxlZarRvTa sistemis daavadebebi (hipertonuli daavadeba 1-2 stadia, gulis qronikuli iSemiuri daavadebebi, postinfarqtuli kardiosklerozi, miokardiodistrofia, qvemo kidurTa maobliterebeli daavadebebi.

2.sayrden-mamoZravebeli aparatis daavadebebi (revmatuli da infeqciuri poliartriti qronikul stadiaSi, maleformirebuli osteoarTrozi, osteoqondropaTiebi da sxva).

3.nervuli sistemis daavadebebi (depresia, hipertonuli formis nevrozi, klimaqteriuli nevrozi, nevralgia, cerebraluri insultis narCeni movlenebi).

4.bavSvTa kontingentis daavadebebi (spinaluri rbili damblebi, sameaoni damblebi, poliomelitis narCeni movlenebi, perTesis daavadeba, raqiti).

5.qalisa da mamakacis unayofobis gamomwvevi qronikuli urogenitaluri daavadebebi.

kopala-s qsels, urekSi aqvs 22 nomriani sastumro, romelic mdebareobs magnetitis zolSi, zRvidan 100 metris daSorebiT.

sastumro aRWurvilia komfortuli nomrebiT, restorniT, keTilmowyobili gamwvanebuli ezoTi, bavSvTa saTamaSo moedniT. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 mini-bari nomrebSi
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 ufaso avtosadgomi
 restorani (ufaso sauzme, sadili, vaxSami - samjeradi kveba)
 baRi
 pliaJi
 pliaJze garToba 
 
             
  sastumro urekis kopala - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro urekis kopala - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro urekis kopala - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro urekis kopala - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro urekis kopala - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro urekis kopala - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси