daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro kvariaTSi ]  

sastumro kvariaTSi (ID:218)

misamarTi: aWara, kvariaTi
telefoni: +(995) 599-154500
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?kvariati1
statistika - es gverdi nanaxia: 37805 - jer
   Facebook
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

kvariaTi - dasaxleba q. baTumis administraciul sazRvrebSi, gonio-kvariaTis ubanSi; 2011 wlamde sofeli xelvaCauris municipalitetSi. mdebareobs mdinare kvariaTis napirebze, kaxabris vakeze. 2002 wlis monacemebiT sofelSi cxovrobda 98 adamiani.
kvariaTi erT-erTi popularuli SavizRvispira kurortia saqarTveloSi. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

   Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi

nomrebis raodenoba: 28
nomerSi: televizori, individualuri sveli wertili, cxeli wyali da kondicioneri.
sastumroSi: bari, restorani da sakonferencio darbazi 50 adamianze.
damatebiTi informacia: sasturos gaaCnia sakuTari pliaJi.
manZili sanapirodan 10 metri.
damatebiTi momsaxureba: skuteri, kateri, Sezlongi, qolgebi, magidis CogburTi. 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi
 bari
 restorani
 baRi
 pliaJi
 pliaJze garToba
 CogburTi

http://ka.wikipedia.org/wiki/კვარიათი 
 
             
  sastumro kvariaTSi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro kvariaTSi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси