daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro pargo palasi ]  

sastumro pargo palasi (ID:312)

statistika - es gverdi nanaxia: 37119 - jer

Tqven SegiZliaT dajavSnoT es obieqti (sastumro) mxolod am bmulidan -
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro margo palasi mdebareobs Tbilisis centrSi, es aris Zveli da istoriuli adgili, romelic axlaxans ganaxlda da warmoadgens mTavar kulturul da savaWro centrs.

sastumros axlos aris ramdenime parki, turistuli saagentoebi, yavis saxlebi, restornebi da barebi, maRaziebi da saukeTeso disko klubebi. aq aris xelmisawvdomi nebismieri saxis satransporto saSualebebi. agreTve metro sadguri marjaniSvili da rusTaveli, romelic mdebareobs sastumrodan 150 da 100 metrSi. agreTve axlos aris TiTqmis yvela bankis filiali.

sastumroSi aris 50 komfortuli oTaxi, aq aris sasiamovno da myudro garemo, sadac Tqven SegiZliaT daisvenoT da miiRoT maqsimaluri relaqsacia.  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso interneti (Wifi)
 mini-bari nomrebSi
 sakabelo televizia (60 arxi)
 Sxafi
 feni 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

- dacva
- maRali donis usafrTxoeba
- transferi aeroportamde da aeroportidan
- taqs servisi
- eqskursiebi Tbilissa da qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
- gidi
- Tarjimani
- bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
- seifi administratorTan
- samrecxao
- misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda

- ufaso avtosadgomi
- konferenc oTaxi (40 adgili)
- biznes centri
- ufaso interneti (Wifi)
- faqsi
- lifti
- bari
- restorani (ufaso sauzme)
- maRazia
- valutis gadamxurdavebeli punqti 
 
             
  sastumro pargo palasi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro pargo palasi - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro pargo palasi - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси