daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro martini ]  

sastumro martini (ID:18)

misamarTi: aWara, daba kvariaTi, xelvaCauris raioni
telefoni: +(995 599) 556464, +(995 577) 556464
el. fosta: martini_adminhotmail.com
el. fosta 2: infomartini.ge
veb gverdi: www.martini.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?martini
statistika - es gverdi nanaxia: 59515 - jer
 javSanis moTxovna    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro martini mdebareobs kvariaTSi, 14 kilometrSi qalaq baTumidan, TurqeTis sazRvarTan axlos. sastumro kompleqsi mdebareobs mTebis garSemo saidanac moCans Savi zRvis xedi. Cvens oTxsarTulian komfortabelur sastumroSi Tqven SegiZlian gaataroT dauviwyari wuTebi. kvariaTSi aris araCveulebrivi subtropikuli mikro klimati. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

oTxsarTulian sastumroSi aris 14 komfortabeliri nomeri. sastumros yvela nomerSi aris televizori, macivari, abazana da Ria aivnebi, saidanac moCans araCveulebrivi Savi zRvis xedi. 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 konferenc oTaxi
 taqsi servisi
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 samrecxao
 ufaso avtosadgomi
 macivari nomrebSi
 kafe
 bari
 restorani
 sacurao auzi
 pliaJi
 Sxafi
 biliardi
 pliaJze garToba
 ucxoeTis satelevizio arxebi (19 arxi)
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda 
 
             
  sastumro martini - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro martini - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro martini - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси