daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
 ,  ,
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro orion Tbilisi ]  

sastumro orion Tbilisi (ID:222)

statistika - es gverdi nanaxia: 45902 - jer

Tqven SegiZliaT dajavSnoT es obieqti (sastumro) mxolod am bmulidan -
 
 
  english - qarTuli -    
     
 

informacia:

sastumro orion Tbilisi mdebareobs Tbilisis centrSi, WavWavaZis gamziridan 100 metrSi, sadac koncetrirebulia dedaqalaqis biznes da kulturuli cxovreba.

Tu Tqven gegmavT estumroT Tbiliss dasasveneblad an saqmiani vizitiT, TqvenTvis saukeTeso arCevania, axali aSenebuli sastumro orion Tbilisi. sastumro Sedgeba 39 sastumro oTaxisgan, launj bari, restorani nacionaluri da evropuli samzareulo, sakonferencio darbazi. Ria terasebidan iSleba SesaniSnavi qalaqis xedi.
sastumro gamoirCeva myudro garemo, komfortuli sastumro oTaxebiTa da yuradRebiani momsaxurebiT.

keTili iyos Tqveni mobrZaneba sastumro orion Tbilisi-Si, igrZeniT Tavi komfortulad.  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso interneti (Wifi)
 seifi nomrebSi
 mini-bari nomrebSi
 dvd pleeri
 ucxoeTis satelevizio arxebi (300+ arxi)
 sakabelo televizia (300+ arxi)
 Sxafi
 jakuzi
 feni 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 maRali donis usafrTxoeba
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 gidi
 Tarjimani
 bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
 seifi administratorTan
 samrecxao
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (50 adgili)
 oTaxi SexvedrebisTvis
 ufaso interneti (Wifi)
 faqsi
 lifti
 kafe
 bari
 restorani (ufaso sauzme)
 sabanketo darbazi

 
 
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro orion Tbilisi - foto # 23 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro orion Tbilisi - foto # 24 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               . -  : , , ,  , , ,  ,

 
  ,  ,  ,  ,   ,   ,  .  ,   ,  , ,  ,  ,  ,