daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro savane ]  

sastumro savane (ID:47)

misamarTi: aWara, qobuleTi, aRmaSenebelis quCa 362
telefoni: +(995 599) 568665, 502056
el. fosta: infosavane.ge
veb gverdi: www.savane.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?savane
statistika - es gverdi nanaxia: 46505 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

qobuleTi - Savi zRvispireTis lamazi, patara qalaqia, gamorCeuli Tavisi tradiciebiT, stumarTmoyvareobiT, unikaluri klimaturi sakurorto adgilebiT, rbili subtropikuri haviT, iodizirebuli zRvis haeriT, mcxurvare mziT da Tbili zRviT. da swored am lamaz qalaqSi, d. aRmaSeneblis q. 362 -Si mdebareobs silamaziT gamorCeuli, simwvaneSi Cafluli, koxta, sasmsarTuliani sastumro savane. sastumro funqcionerebs 2002 wlidan. 2006 wels sastumros Cautarda rekonstruqcia. sastumros aqvs 25 2-3-4 adgiliani komfortuli nomeri, aqedan1 luqsis tipis.40 kaciani sakonferencio darbazi. sastumros yvela nomeri uzrunvelyofilia civi da cxeli wyliT. sastumros wyalmomaraageba xdeba avtonomiuri arteziuli WebiT. Damsvenebels SeuZlia isargeblos saerTaSoriso telefoniT, faqsiT da internetiT. Nnomers aqvs individualuri sveli wertili, televizori sakabelo xaziT da farTo aivniT. sastumroSi funqcionerebs resstorani, kafe-bari, romelic emsaxureba rogorc kompleqsur kvebas, aseve kerZo SekveTebs. aq damsvenebels SeuZlia daagemovnosqarTuli da evropu.lli ugemrielesi kerZebi. sastumros emsaxureba 15 kaciani maRalkvalificiuri momsaxure personali.egzotikis moyvarulebs saSvaleba aqvT isargeblonsastumros kuTvnili naviT, Tevzaobis da gaseirnebis mizniT. sastumros Sida baRis farTi Seadgens 1500kv.m. aq xarobs iseti egzotikuri mcenareebi, rogoricaa palmebi, hortenzia, iuka, pasiflora, dracaena, da ulamazesi yvavilebi. ezos gansakuTrebul simyudroves aniWebs lamaszi auzixelovnuri CanCqeriT, lampionebi da simwvaneSi Cafluli bambukis koxta faCanturi. sastumro savaneSi, Wynar ojaxur garemoSi gatarebuli dReebi Tqveni cxovrebis ulamazes mogonebad darCeba.

aWaris zRvis klimaturi kurortebisgan gansakuTrebuli mikroklimatiT gamoirCeva kurorti qobuleTi, romelic mdebareobs aWara-axalcixis mTianeTis samxreT-dasavleTiT, kolxeTis dablobze, q. baTumidan 25 km.-is daSorebiT. igi saqarTvelos SavizRvispireTis kurortebidan yvelaze axlos mdebareobs zRvasTan da zRvis donidan mxolod 3-4 metris simaRlezea ganlagebuli. kurortis ZiriTadi samkurnalo faqtoria Savi zRvis Tbili da teniani klimati. maqsimaluri Terapiuli efeqtis misaRebad aq erTmaneTTanaa SeTavsebuli TalasoTerapia da sxva samkurnalo procedurebi. kurorti qobuleTi saqarTvelos SavizRvispireTis mniSvnelovani turistuli centria. damsveneblebs izidavs misi sayovelTaod cnobili wvrilqviSiani mravalkilometriani pliaJi, romelic Zalian mosaxerxebelia mzis abazanebis misaRebad. pliaJebi keTilmowyobilia: garda saSxapeebisa, qolgebisa, Sezlongebisa da uSualod pliaJze Cadgmuli kafe-barebisa, aq funqcionirebs mravali wylis atraqcioni. qobuleTis mSvenebaa zRvispira parki, romelSic Tqven gaerTobiT sportul moednebze, sazafxulo kafe-barebSi, bungaloebsa da disko-klubebSi. 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 macivari nomrebSi
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 Sxafi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
- eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 bileTebis dajavSna RonisZiebeze

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi
 biznes centri
 ufaso interneti
 kafe
 bari
 restorani
 sacurao auzi
 pliaJi
 pliaJze garToba 
 
             
  sastumro savane - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 23 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 24 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 25 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 26 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 27 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 28 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 29 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 30 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 31 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 32 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 33 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 34 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro savane - foto # 35 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro savane - foto # 36 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси