daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro wereTeli ]  

sastumro wereTeli (ID:176)

misamarTi: aWara, baTumi, eras quCa 33
telefoni: +(995 599) 57-04-21, +(+995 222) 27-66-84, 27-58-73
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?sea-tsereteli
statistika - es gverdi nanaxia: 34989 - jer
   Facebook
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro wereTeli mdebareobs qalaqis centrSi, zRvasTan axlos. sastumro ganTavsebulia xuTsarTulian SenobaSi. sastumros aqvs 12 nomeri. maT Soris 9 standartuli da 3 luqsi. standartuli nomrebi erT da oradgiliania. yvela nomeri komfortulia: aqvs sveli wertilebi, kondicioneri, macivari, feradi televizori sakabelo sistemiT, feni da Wi-Fi. sastumroSi funqcionirebs kafe–bari, aris adgilze kveba.

mexuTe sarTulze ganTavsebulia sakonferencio darbazi. sastumros aqvs sakuTari ezo da avtosadgomi. mogemsaxurebaT samrecxao.  

   Facebook
 
             
  sastumro wereTeli - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro wereTeli - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro wereTeli - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro wereTeli - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси