daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro varskvlavi ]  

sastumro varskvlavi (ID:5)

misamarTi: bakuriani, waqaZis quCa 6
telefoni: +(995 32) 2-303030
el. fosta: varskvlavimgroup.ge
veb gverdi: www.mgroup.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?varsklavi
statistika - es gverdi nanaxia: 37528 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

gesT hausis tipis es sastumro Zalian komfortuli da myudroa. 4 sarTulian sastumroSi sul 9 nomeria, maTgan sami luqsi.

- itevs 30 stumars
- samjeradi kveba
- pinpongis magida, lobi bari da sacigurao moedni ezoSi
- sakuTari avtosadgomi 

veb gverds hotels-Tbilisi.kom-s aqvs SeTanxmeba zogierT sastumrosTan fasis daklebis Sesaxeb, sasurvelia Tqvens werilSi (e-mail) CaweroT am veb gverdis misamarTi [hotels-tbilisi.com] an axsenoT satelefono saubarSi am veb gverdis Sesaxeb. 

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

koncefcia – Tanamedrove tipis myudro sastumro 9 nomriT
restorani – bufetis tipis (samjeradi kveba)
nomrebis aRwera – 6  oradgiliani nomeri, 3 luqsi
garTobis saSualeba – magidis tenisi, bavSvebis gasarTobi oTaxi, bari
damatebiTi momsaxureba  ufaso avtosadgomi 
 
             
  sastumro varskvlavi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro varskvlavi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro varskvlavi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro varskvlavi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro varskvlavi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro varskvlavi - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси