daaWireT menius
  sastumroebi TbilisSi
  regionebi: quTaisi, samtredia, kaxeTi, siRnaRi, gurjaani, wyaltubo
  zRva: baTumi, qobuleTi, ureki, gonio, kvariaTi, Caqvi
  mTa: bakuriani, gudauri, raWa, TuSeTi, sairme, baxmaro
  binebis gaqiraveba
  konferenc darbazebi 
  hostelebi & etc TbilisSi
  sastumroebi TurqeTSi
  sastumroebi azerbaijanSi
  sastumroebi somxeTSi
  sastumroebi ukrainaSi
  sastumroebi belorusiaSi
  sastumroebi israelSi
 diskusia feisbuqSi
 sastumros reklama
 geo-fonti
стоимость номера, гостиницы в грузии, в тбилиси
 
  ukan dabruneba  
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro vila vita / bakuriani ]  

sastumro vila vita / bakuriani (ID:41)

misamarTi: bakuriani, mTis quCa 34
telefoni: +(995) 599-397771, +(995) 555-397771
el. fosta: vilavitamail.ru
veb gverdi: www.vilavita.ge
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?vilavita
statistika - es gverdi nanaxia: 60620 - jer
 javSanis moTxovna    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli - русский    
     
 

informacia:

sastumro vila vita bakurianSi. sastumro vilavita gaixsna 2006 wlis 1 ianvars da swrafad miipyro yvelas yuradReba Tavisi Tanamedrove dizainiT da ojaxuri garemoTi. sastumroSi ari 2 luqsi, 9 oradgiliani, 4 samadgiliani nomrebi. Tqven aq dagxvdebaT qarTuli tradiciuli stumarTmoyvareobiT kvalificiuri personali. sastumros restorani SemogTavazebT Svedur magidas ugemrielesi qarTuli da evropuli kerZebiT. amasTanave SesaZlebelia personaluri SekveTebic. Cventan saRamo SegiZliaT gaataroT barSi, sadac SemogTavazeben gamagrilebel da alkoholur sasmelebs. sastumroSi funqcionirebs srulad aRWurvili sakonferencio darbazi 50 personaze. sastumro vilavita mdebareobs ulamazes wiwvovani tyis piras, romelic msoflioSi cnobilia Tavisi samkurnalo, gamajansaRebeli TvisebebiT.

samTo-saTxilamuro kurorti bakurianSi mdebare sastumro vila-vita gTavazobT zamTris sezonisaTvis srulfasovan momsaxurebas. bakuriani mdebareobs zRvis donidan 1800-2000 m-ze, aq aris unikaluri hava da wiwvovani tye, romelsac mravali aTeuli welia saxeli aqvs ganTqmuli, rogorc samTo-saTxilamuro kurorts. Tqven SegidliaT gamocadoT Tavi sxvadasxva sirTulis samTo-saTxilamuro trasebze (didveli, koxta, ocdaxuTiani, tatra) maT Soris aris sabavSvo trasebic. SegiZliaT isargebloT egzotikuri momsaxurebiT: gaseirneba cxenebiT, Tovlis motocikliT - burani.
gaukeTeT sakuTar Tavs da axloblebs saCuqari - SexvdiT axal wels vila-vitaSi. aq gatarebuli dro gemaxsovrebaT mTeli wlis ganmavlobaSi.

https://ka-ge.facebook.com/pages/VilaVita-Hotel-Bakuriani/295840147133176
http://www.youtube.com/watch?v=S-iknFIn1RM  

 javSanis moTxovna    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

sastumroSi 23 nomeria (11 -  oradgiliani, 6 - samadgiliani, 4 -  oTxadgiliani maT Soris 2 luqsi).
 gaTbobis sistema
- televizori
 ucxoeTis satelevizio arxebi (15 arxi, qarTuli arxebi: rusTavi 2, imedi, 1 arxi, maestro, aWara, stereo, rusuli arxebi: первый канал, нтв, ртр-планета, тнт, твц, тв-3, euronews-рус, ru-тв-музыка, карусель-для детей)
 Sxafi (saSxape kabina, pirsaxoci, saponi, Sampuni, feni)
- Skafi da karada oTaxSi 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
- transferi
- taqsi servisi (mini-busi sastumrodan sabagiromde)
- eqskursiebi
 seifi administratorTan
 samrecxao (sauTao magida)

 ufaso avtosadgomi (ezoSi)
 konferenc oTaxi (50 adgili)
 biznes centri
 ufaso interneti (Wi-fi)
 bari (mini-diskoteka)
 buxari
 restorani (ucxouri dizaini, mdebareobs ezoSi, ewyoba Sou programa)
- sasadilo (ufaso sauzme, sadili da vaxSami - Sveduri magida, kveba aris umaRles doneze)
 biliardi
 CogburTi (magidis)
- nardi
- saTamaSo kompiuteri - Xbox 360 - Kinect - (minimum 30 diskiT)
- bavSvebis Camosasrialebeli
- bavSvebis saqanelebi
- bavSvebis saTamaSo qviSa
- bavSvebis kanoki
- bavSvebis kaliaska
- sastumrodan axlos mdebareobs centraluri parki da amiranis parki (parkSi aris: sasrialo, saqanelebi, batuti, saxtunao, cxeniT gaseirneba, kvadrociklebiT kataoba, TxilamurebiT sriali zamTarSi, atrakcionebi, patara manqanebiT kataoba bavSvebisTvis, saseirno avtobusiT an atliT gaseirneba)

 
 
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 17 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 18 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 19 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 20 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 21 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 22 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 23 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 24 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 25 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 26 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 27 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 28 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 29 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 30 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 31 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 32 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 33 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 34 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 35 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 36 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 37 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 38 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 39 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 40 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 41 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 42 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 43 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 44 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 45 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 46 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 47 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 48 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro vila vita / bakuriani - foto # 49 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro vila vita / bakuriani - foto # 50 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах

 
бронирование отелей в Тбилиси, резервирование гостиниц Тбилиси, бронирование отелей в Грузии, бронирование гостиниц Грузии, забронировать отель в Тбилиси описание отелей Тбилиси, отзывы о гостиницах в Тбилиси, все гостиницы Грузии. Фотографии номеров отелей Тбилиси, бронирование номера гостиницы в Тбилиси Отели Тбилиси, гостиницы в Тбилиси, отели Грузии, резервирование гостиниц Грузии, стоимость номера в Тбилиси, фотографии отелей Тбилиси, отзывы об отелях в Тбилиси